Orgány klubu

Členská schůze

Nejvyšší orgán klubu. Je tvořena všemi členy s hlasovacím právem. Členská schůze zasedá pravidelně jedenkrát ročně.

Výbor

Řídící a výkonný orgán. Funkční období výboru je čtyřleté. Složení výboru:

Kontrolní a revizní komise

Provádí kontrolu ve veškerých oblastech činnosti klubu, pro Členskou schůzi zpracovává zprávu o zjištěných poznatcích. Složení komise: